Estudio de la cinética de cristalización del polietileno de baja densidad mediante el método Non-parametric Kinetic (NPK)

Autor/a

Puigdellíbol Ruiz, Albert

Abstract

S’aplica el mètode Non-parametric kinetics (NPK) a l’anàlisi de dades cinètiques, obtingudes mitjançant calorimetria diferencial d’escombratge, per estudiar la cinètica de cristal·lització del polietilè de baixa densitat (LDPE). A l’aplicar NPK, s’obtenen dos vectors, u i v. El vector u aporta informació sobre la funcionalitat de la conversió del procés. Aquest vector s’ajusta, correctament, al model de Šesták–Berggren de 2 i 3 paràmetres. Per altra banda, el vector v aporta informació sobre la dependència del procés amb la temperatura. Se li ajusta el model cinètic de cristal·lització de Lauritzen-Hoffman. Es detecta que el LDPE, pel marge de temperatures estudiat, té dos règims de nucleació. A més a més, a partir de l’ajust, s’obtenen els paràmetres G0 i Kg per cada règim.
Finalment, per validar el comportament predictor del NPK, es simulen les corbes de velocitat de cristal·lització de les dades experimentals amb èxit.

 

Director/a

Nomen Ribé, Rosa

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-09-20