Estudio de la viabilidad de la separación de enantiómeros de catinonas mediante cristalización de sales diastereoméricas

Autor/a

Alís Colominas, Anna

Abstract

Les catinones sintètiques, considerades com a noves substàncies psicoactives (NSP) es defineixen com a substàncies d'abús no controlades legalment per la Convenció Única de 1961 d'Estupefaents ni pel Conveni sobre substàncies psicotròpiques de 1971.
L'aparició d'aquests compostos ha anat en augment durant les últimes dècades i suposa un risc alt per a la salut pública. Són compostos amb una estructura anàloga a les drogues il·lícites, com les amfetamines, cocaïna o MDMA, también conocida como éxtasis. Això vol dir que tenen un alt potencial d'addicció i efectes psicoestimulants, seguit d'uns efectes adversos molt severs i similars a les drogues il·lícites. Actualment, encara es continua investigant sobre els efectes i toxicologia de les catinones sintètiques.
Amb aquesta aparició de NSP, l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODOC) ha començat a dirigir un monitoratge internacional on es registren totes les dades, informacions específiques, tendències, toxicologia... sobre aquestes i s'intenta regular la síntesi il·legal de les catinones sintètiques protegint així la salut pública i benestar de la humanitat. En aquest treball es sintetitzarà un tipus de catinona sintètica anomenada: 4-cloro-alpha-pirrolidinavalerofenona (4-Cl-α-PVP).
Seguidament es realitzarà una cristal·lització d'aquest producte amb àcid tartàric resultant una sal diastereomèrica i s'identificarà i caracteritzarà amb el propòsit de poder fer un estudi posterior sobre el potencial farmacològic i toxicologia de cada un dels enantiòmers del compost.
La síntesi de la catinona s'ha fet seguint els procediments descrits per Meltzer et al. (2006) i s’han cristalitzat els tartrats dels àcids L i D tartarics observant la separació potsencial desl enantiomers per RMN.

 

Director/a

Berzosa Rodríguez, Xavier

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-07-14