Estudio de reacciones de formación de análogos de la histamina

Autor/a

Imaz Narvaiza, Luis

En aquesta tesi de màster es fa un estudi de les reaccions de tipus aza-Michael que formen compostos anàlegs a la histamina. S'estudia les reaccions entre la 2-Vinilpiridina amb les següents amines: isopropilamina, propilamina, ciclohexilamina i terc-butilamina. S'utilitza un excés d'amina amb una relació 1,45. Es fan reaccions de seguiment a temperatura de reflux fins a 4 hores i en continu en un reactor ÀSIA de Syrris d’1 ml a 120, 130 i 140°C, a 5 i 10 minuts de temps de residència i 10 barg de pressió. Es troba la formació d'un subproducte fruit de la reacció entre l'anàleg format i la piridina vinil-substituïda i s'estableix el rendiment de cada reacció. D'aquesta manera es comprèn millor el funcionament d'aquestes reaccions poc estudiades per poder desenvolupar el seu potencial en un futur. Es troba que la selectivitat i el rendiment és més gran en continu i que la formació del subproducte fruit de la reacció entre l'anàleg format i la piridina vinil-substituïda es veu disminuïda com més gran sigui l'impediment estèric.

 

Director/a

Sempere Cebrián, Julià

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-09-20