Estudio del coeficiente aerodinámico sobre un cilindro 2D

Autor/a

Carroggio Cabestany, Guillermo

Abstract

En aquest treball final de grau es realitza tot el procés d'un càlcul aerodinàmic, amb la metodologia utilitzada en la indústria d'automoció, d’una peça 2D amb la ajuda de programes de disseny, càlcul i anàlisi de resultats per ordinador.
El disseny es consta d’una peça en forma de cilindre de diàmetre de 10 mm, per realitzar el mallat de la seva superfície amb la ajuda del software de pre-processament ANSA, establir les condicions i variables inicials i executar els càlculs utilitzant el software de càlcul ANSYS, per finalment poder determinar el coeficient aerodinàmic durant un temps conegut en funció del número de Reynolds. En aquest cas, l’estudi es realitza en 2D degut a la complexitat del cas en 3D y els resultats es mostren amb el programa de post-processament META.
El software ANSA es utilitzat actualment en la industria, majorment a l’automoció. Es una eina que permet realitzar el mallat de una peça prèviament dissenyada en SolidWorks, dissenyar també el túnel de vent sobre el que s’executarà el càlcul i finalment, amb la ajuda de ANSYS, obtenir els resultats i crear les gràfiques i poder visualitzar el comportament de la peça amb el programa META. Per poder comprovar que els resultats obtinguts son correctes, aquest estudi es basa en un cilindre idèntic al creat en el tutorial de SolidWorks Flow Simulation “Cylinder Drag Coefficient”, que permetrà validar els resultats obtinguts.

 

Director/a

García Granada, Andrés
Kusano, Ibuki

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-10