Estudio del coeficiente de convección según la geometría de los cuerpos

Autor/a

Jiménez Villoria, Alejandro

Abstract

En el present treball s’ha estudiat el comportament del coeficient de convecció superficial d’un cos segons la seva forma geomètrica i s´ha comprovat la simplificació de problemes en condiciones inestables com el gradient de temperatura interna d’un cos a un problema de referendament newtonià, quan el nombre de Biot es inferior a 0,1.
Per a realitzar tal estudi, s’ha construït una maqueta sobre la que es realitzen les experimentacions de convecció forçada. Aquesta maqueta consta d’un escalfador i d’un túnel de vent, de forma que permet mesurar experimentalment el coeficient de convecció durant el refredament. Els cossos estudiats son un cilindre i una placa plana. Es realitzen ela assajos amb varies mostres de cada figura, estudiant els resultats per a diferents paràmetres de rugositat i materials.
Per comprovar els principis termodinàmics amb els resultats experimentals, s’han realitzat simulacions dels mateixos assajos en programes CAE de càlcul per elements finits i es comparen els resultats.

 

Director/a

Pou Ibar, Oriol
Espasa Sempere, Maria Luisa

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-02-24