Estudio para llevar a cabo una empresa de muebles hechos de plástico reciclado

Autor/a

Molina González, Francisco

Abstract

Mitjançant el present treball de final de màster, es tracta de posar en manifest tots els aspectes en tenir en compte a l’hora de crear una empresa en línia de mobles fets de plàstic reciclat.
En primer lloc, s'estudiarà la idea de negoci, la necessitat a cobrir, que encara que es tracti d'un producte commodity (cadires i taules) no és de compra diària. Sempre, al llarg de la idea es compren cadires i taules, ja que són un element de necessitat.
S'ha analitzat l'entorn actual, les tendències, exigències legals amb els materials i l'entorn de respecte ecològic que tendeix la humanitat i al cap els països desenvolupats.
S'ha realitzat una anàlisi de mercat, qui són els competidors i els seus productes: el 2018 hi havia 2276 empreses en l'àmbit nacional que van facturar 2.908.410.191 €. S'ha buscat estudiar aquells competidors que són de referència, en els seus productes, per poder situar l’empresa que es vol crear i els seus productes.
S'ha efectuat un pla estratègic, un pla de màrqueting i un pla d'operacions, on es defineixen objectius, recursos, plans de venda, canals de distribució, inversions, matèries primeres, necessitats i mitjans de producció, aprovisionaments, logística, etc.
Tot això permet tenir elements per establir objectius, plans, pressupostos i elements de control per poder seguir i contrastar l'avanç de l'empresa i poder corregir en mesura del que sigui necessari si hi ha desviacions.
S'ha realitzat un pla econòmic financer a tres anys molt conservador, que suposa guanyar poc, que és el que succeeix en paral·lel si es decideix treballar per compte d'altri, atès que primer cal saber situar l'empresa.

 

Director/a

Marín Mas-Sardà, Juanjo

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-07-01