Evaluación de las bases matriciales (HPMC) en comprimidos de Clorhidrato de Metformina

Autor/a

Rovirosa Serra, Albert

Abstract

Les formes farmacèutiques orals convencionals permeten aconseguir una alliberació del principi actiu ràpida, però a la vegada, presenten limitacions com l’aparició de fluctuacions a la concentració plasmàtica de fàrmac en sang.
A més a més, des del punt de vista de la pauta terapèutica és necessari augmentar la freqüència d’ingestes del medicament per tal de poder mantindré la seva efectivitat. Aquest fet pot impactar negativament a l’adherència terapèutica del pacient.
Per contra, les formes farmacèutiques d’alliberació modificada (FFAM), permeten modular l’alliberació y vectorització del principi actiu.
Un tipus de FFAM son les formes farmacèutiques d’alliberació prolongada i concretament les matrius hidròfiles fabricades amb hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC).
L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar i avaluar el comportament de les matrius hidròfiles d’hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) utilitzant el clorhidrat de metformina com a traçador.
Es plantegen 4 formulacions i s’estudien les següents variables: concentració d’ HPMC 2910, contingut en aigua del granulat i la duresa dels comprimits.

 

Director/a

Artalejo Ortega, Beatriz
Balfagón Costa, Alberto

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07