Evaluación de riesgos relacionados con agentes biológicos en los laboratorios de investigación de IQS

Autor/a

Vila Vaquer, Mariona 

Abstract

Els agents biològics són microorganismes, amb inclusió dels genèticament modificats, els cultius cel·lulars i els endoparàsits humans, susceptibles d'originar qualsevol tipus d'infecció, al·lèrgia o toxicitat. Són éssers vius que poden afectar als humans. Les mesures generals per a la prevenció i el control del risc biològic intenten evitar el creixement, dispersió i el contacte de l'agent biològic amb el treballador. Entre elles podem citar: la neteja i desinfecció dels locals, dels equips i les eines de treball; la implantació de procediments de treball i la utilització d'equips de protecció col·lectiva que evitin la dispersió de l'agent biològic; l'adequada gestió de residus i mostres potencialment infeccioses; el seguiment d'unes adequades pràctiques d'higiene; el tractament immediat de qualsevol tall, ferida o accident amb risc biològic i la utilització d'equips de protecció individual. L'adequada implantació d'aquestes mesures requereix de la informació, la formació i la capacitació de treballador en el correcte seguiment de les mateixes. En aquest treball s’ha realitzat l’anàlisi de risc en els laboratoris d’investigació d’IQS: Biomaterials, Bioquímica, Enginyeria Cardiovascular, Enginyeria de Teixits i Microbiologia.

 

Director/a

Serra Hosta, Eduard
 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-08