Newenzymeforthe production of Glycolipids using Metabolic Engineerings Strategies

Autor/a

Zarza Bardet, Miguel   

Abstract

La α-galactosilceramida consisteix en un glicolípid obtingut de forma sintètica el qual pot ser utilitzat en camps relacionats amb la medicina causa de la seva forta activitat immunoestimulant i antitumoral. En base a això, la idea general del projecte és avaluar l'organisme Pichia pastoris com a possible alternativa a Saccharomyces cerevisiae com a plataforma biològica sobre la qual realitzar diferents estratègies d'enginyeria metabòlica per tal d'augmentar la producció de α-galactosilceramida. Per això es pretén comparar les rutes metabòliques per a la síntesi d'esfingolípids corresponents a cada un dels dos organismes i determinar quines modificacions s'haurien de dur a terme per incrementar la producció de a-galactosilceramida intentant preveure que problemes podria comportar la modificació de certes rutes a la viabilitat d'ambdós organismes. Al tractar-se d'un treball purament bibliogràfic les idees exposades estaran recolzades en fonts bibliogràfiques de les que sí que es va realitzar un treball experimental.

 

Director/a

Faijes Simona, Magda 
Planas Sauter, Antoni  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-08