Towards the development of peptides targeting cancer stem cells in glioblastoma

Autor/a

Peciña Vaquero, Inés  

Abstract

El glioblastoma multiforme (GBM) és el tumor cerebral més maligne, amb una esperança de vida per sota dels 15 mesos. Els tractaments actuals que inclouen resecció del tumor seguida d'una combinació de radioteràpia i quimioteràpia són insuficients per evitar la recidiva del tumor. Aquestes teràpies s'enfronten a dos grans reptes: la resistència a la teràpia de les cèl·lules mare cancerígenes (CMCs) i la baixa permeabilitat dels fàrmacs a través de la barrera hematoencefálica (BHE) en el front invasiu del tumor. Aquest treball de final de màster forma part d'un projecte europeu l'objectiu del qual és crear una nanoteràpia capaç de superar aquestes limitacions per al tractament del GBM.
Aquest treball s’ha centrat en el desenvolument dos tipus de pèptids per incrementar l’eficàcia del tractament, creuant la BHE i dirigint el tractament a les CSCs. Hem identificat i sintetitzat dos pèptids, el LS7 i el CBP4, que interaccionen amb el receptor CD133, un dels principals marcadors de les CSCs. Amb aquesta finalitat, hem desenvolupat un procediment d'obtenció de pèptids incloent síntesi en fase sòlida, purificació i caracterització. A continuació, hem demostrat que la interacció d'una versió marcada de CBP4 amb cèl·lules que expressen alts nivells de CD133 disminueix en presencia del mateix pèptid sense marcar, reforçant la hipòtesi que aquest pèptid interactua amb CD133. Posteriorment, hem conjuguat CBP4 amb GFP per mostrar que aquest pèptid té el potencial de dirigir grans cargos a cèl·lules que expressen alts nivells de CD133. Finalment, a partir de l’estudi d'estabilitat del CBP4 en sèrum, proposem modificar l'extrem N-terminal per millorar la seva capacitat de direccionament. Pel que fa als pèptids que creuen la BHE, hem identificat, sintetitzat i caracteritzat un pèptid contra el receptor d’acetilicolina, però no s'ha detectat cap tipus d'interacció amb el receptor en la línia de cèl·lules endotelials de cervell estudiada.
En conclusió, hem identifciat, sintetitzat i caracteritzat diversos pèptids dirigits contra els receptors CD133 i nAchR. Els resultats obtinguts suggereixen que CBP4 pot ser usat per dirigir cargos contra CD133. Aquetes dades i el procediment de producció de pèptids que hem establert seran clau per generar nous pèptids dirigits contra CMCs i per creuar la BHE per tal d'elaborar tractaments més eficaços per al GBM.

 

Director/a

Oller Salvia, Benjamí

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-06-17