Utilización de CMEMS en la construcción de biosensores electroquímicos

Autor/a

Climent Pla, Victor  

Abstract

Els biosensors enzimàtics electroquímics es defineixen com dispositius que utilitzen reaccions bioquímiques especifiques, mediades per un enzim per determinar compostos químics, mitjançant una senyal electroquímica. En el present treball de fi de màster s’ha utilitzat una malla de grafit, sintetitzada per electrospining y una posterior piròlisi. Per utilitzar la malla com a electrode, s’han realitzat diferents suports en base a Tefló per fixar la malla y aconseguir el contacte elèctric amb el potenciostat. A més, s’ha calculat la densitat de corrent d’intercanvi (i0) de la reacció de reducció d’oxigen en la malla de grafit, i s’ha comparat amb la (i0) d’un electrode de platí i un electrode de carboni vitrificat. Per últim, s’ha estudiat la malla com a interfase electroquímica per futurs biosensors enzimàtics, immobilitzant glucosa oxidasa (GOx) sobre la malla de grafit i realitzant mesures amperomètriques.

 

Director/a

Abellà Iglesias, Jordi
Colominas Fuster, Sergi

Estudis

IQS SE - Màster en Química Analítica

Data

2020-07-13