Variación de las propiedades del polvo metálico y de las piezas en verde, en función de ciclos sucesivos de prensado-triturado-prensado. Optimización para la reutilización del polvo

Autor/a

Pascual Sarrias, Juan Ignacio

Abstract

L'objectiu principal del projecte consisteix en l'estudi de la variació de les propietats, composició i morfologia de gra d'una premescla de pols per sinteritzat a través de cicles successius de premsat i triturat. El desenvolupament del projecte es realitza a l'empresa Motherson Sintermetal Products S.A. situada a Ripollet, Barcelona.
Es parteix d'un PREMIX obtingut en HOEGANAES CORPORATION EUROPE®, denominat A-RX-HC40221, compost principalment per ferro, carboni grafit, coure i sulfur de manganès amb unes propietats comprovades a la seva recepció a través d’un certificat DIN EN 10204 3.1. Aquesta barreja de pols correspon a un terç de la producció total de l’empresa, tractant-se del més emprat amb diferència. Per això, es selecciona per al seu estudi.
Determinada la pols, es procedeix a la seva caracterització. Bàsicament, una comprovació mitjançant assajos normalitzats en laboratori de les propietats del producte que el fabricant garanteix a l’empresa. Alhora, s’estudia la morfologia de la pols per tal de veure si posteriorment aquesta es veu afectada després dels cicles successius de premsat i triturat.
Posteriorment, es premsarà un nombre determinat de provetes suficients per triturar i poder reutilitzar la pols per tornar a premsar. Aquestes provetes s’han de sotmetre a diferents assajos en verd i un cop sinteritzades, per tal de conèixer l’evolució de les propietats de les peces fabricades amb la premescla sotmesa a aquests cicles.
Arribats a aquest punt es tractarà de determinar si complint certes condicions de treball, l’empresa Motherson Sintermetal Products S.A. podria reutilitzar la pols procedent de la trituració de les peces en verd fora d’especificacions, disminuint així en gran mesura els costos en concepte de matèria primera corresponents al 33% de la producció global de l’empresa, així com la reducció de l’impacte mediambiental i un major rendiment econòmic.

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador
Claramunt Badia, Ricard

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-21