In Vitro evaluation of Novel Zap-70 Tyrosine Kinase Inhibitors effect in peripheral T-Cell Lymphoma malignant T-Lymphocytes

Autor/a

Castellví Domingo, Cecília

Abstract

El limfoma T-perifèric (LTP) és un grup de limfomes derivats de cèl·lules T i NK madures, normalment associada a un curs clínic agressiu, baixa supervivència, respostes dolentes a la quimioteràpia i per al qual avui en dia no hi ha a disposició tractaments eficaços. Hi ha teràpies noves que es centren en el desenvolupament de molècules petites que tenen com a diana modificadors epigenètics, inhibidors de diferent cascades de senyalització i immunoteràpia. Diferents dades indiquen un paper central de la senyalització del receptor de cèl·lula T (TCR) en la biologia d'aquests limfomes. ZAP-70, una proteïna tirosina quinasa que pertany a la família Syk/ZAP-70 i s'expressa en limfòcits T i en cèl·lules NK, és una quinasa fonamental en la senyalització proximal del TCR. La hipòtesi d'aquest projecte és que la inhibició armacològica de ZAP-70 podria modificar el creixement tumoral i, per tant, podria ser un enfocament interessant per tal de tractar LTP. Per tal de validar aquesta hipòtesi, l'objectiu principal d'aquest projecte és l'estudi del potencial terapèutic de bloquejar la senyalització de TCR mitjançant la inhibició específica de ZAP-70 en cèl·lules T malignes. S'ha avaluat l'efecte dels inhibidors de ZAP-70 nous en la proliferació, supervivència i senyalització en cèl·lules T malignes. Els compostos IQS117 i IQS141 es van seleccionar com els inhibidors de ZAP-70 més selectius en un panell d'inhibició d'activitat quinasa previ contra 26 altres quinases. IQS117 inhibeix ZAP-70 de forma més específica que IQS141. L'efecte d'IQS117 i IQS141 en la proliferació i viabilitat de cèl·lules T i B suggereix que la inhibició de ZAP-70 no és suficient per a inhibir la senyalització de BCR en cèl·lules B malignes transfectades amb ZAP-70. Tanmateix, la inhibició de ZAP-70 en cèl·lules T disminueix la proliferació i supervivència en les tres línies cel·lulars. Per tal d'avaluar l'efecte dels inhibidors de ZAP-70 en la senyalització del TCR, s'ha posat a punt el protocol de tinció intracel·lular per citometria de flux intracel·lular. Aquests resultats suggereixen que utilitzar ZAP-70 com a diana terapèutica és un opció interessant per tal de tractar diferents subtipus de LTP.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Cristina
Crespo Perés, Marta  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-21