Aplicación de los complejos ciclodextrinados en la vehiculización de fármacos sistémicos

Autor/a

Bosque Guarner, Miguel

Abstract

El treball realitzat durant el projecte de fi de grau s'emmarca en el desenvolupament de l'aplicació dels complexos ciclodextrinats en la vehiculització de fàrmacs sistèmics. En concret, s'han utilitzat complexos amb sulfobutil eter ciclodextrina com a vehicle d'un fàrmac hidròfob com és el voriconazol. Les ciclodextrines es caracteritzen per actuar com excipients que milloren les propietats fisicoquímiques del principi actiu com l'estabilitat, la solubilitat i la biodisponibilitat del principi actiu.
El voriconazol és un antifúngic utilitzat per tractar infeccions fúngiques sistèmiques. Pertany al grup dels antifúngics triazòlics de segona generació que tenen més potència i activitat contra fongs resistents que els de primera generació. És a dir, els antifúngics de segona generació, com és el voriconazol, necessiten una dosi menor per aconseguir la mateixa resposta.
L'objectiu principal del present treball és aconseguir una microencapsulació de voriconazol amb ciclodextrina per solubilitzar el voriconazol i que es pugui administrar via sistèmica sense provocar rebuig. Per això, primerament, es prepara el complex de inclusió i posteriorment, una vegada aconseguit, s'intenta optimitzar el procés.

 

Director/a

Artalejo Ortega, Beatriz
Balfagón Costa, Alberto

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-07-14