Caracterització, purificació i quantificació d'anticòs IgG1

Autor/a

Escala López, Laia 

Abstract

L’enginyeria genètica ha permès crear molècules d’unió universal amb una alta especificitat per la seva diana, com els anticossos monoclonals (mAbs), considerades eines indispensables en la investigació, el diagnòstic i la teràpia. El creixement dels mAbs terapèutics és evident, doncs han esdevingut la modalitat de tractament predominant per a una gamma àmplia de malalties durant els darrers 25 anys. Els grans avenços tecnològics han permès el desenvolupament i el descobriment de noves teràpies més eficients i ràpides, donant lloc a un sector molt competitiu. Tot hi això, s’ha d’equilibrar amb la reducció del nombre d’efectes secundaris i el cost econòmic global. En el procés de producció de mAbs, és molt important l’optimització dels processos upstream i downstream per tal de millorar el rendiment i minimitzar els costos. La finalitat d’aquest estudi és comparar el creixement d’un hibridoma murí en dos medis de cultiu CD i SFM per tal d’avaluar l’eficàcia de cada un d’ells. S’analitza la concentració de glucosa i lactat al llarg de la cinètica de creixement per estudiar el metabolisme cel·lular. El medi SFM ha resultat ser òptim pel creixement de l’hibridoma 1-EAE en comparació amb el medi CD. Per últim, la purificació per cromatografia d’afinitat amb proteïna G ha resultat ser un mètode eficaç per quantificar la proteïna d’interès IgG1.

Paraules clau: anticossos monoclonals, IgG, hibridoma, cinètica de creixement, medi de cultiu, cromatografia per afinitat, purificació.

 

Director/a

Lecina Veciana, Martí  

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-14