Desarrollo de un método analítico para la determinación de diferentes familias de contaminantes orgánicos en agua de mar mediante extracción en fase sólida utilizando cartuchos Oasis HLB + GC-MS, GC-ECD y UHPLC-MS/MS

Autor/a

González Lafita, Oscar  

Abstract

En el present treball s'ha optimitzat un procediment per determinar algunes famílies de compostos orgànics (HAP, PCB, PFAC, ftalats i fàrmacs) en dissolucions aquoses. Els analits dissolts en aigua es preconcentran en cartutxos d'extracció en fase sòlida (SPE) i s'analitzen per cromatografia de gasos acoblada a un espectròmetre de masses (GC-MS), cromatografia de gasos acoblada a un detector de captura d'electrons (GC- ECD) i cromatografia líquida d'ultra alta eficàcia acoblada a un espectròmetre de masses (UHPLC-MS / MS).
El procediment experimental per quantificar els compostos orgànics consisteix en preconcentrar els analits passant la dissolució aquosa a través dels cartutxos d'extracció en fase sòlida Oasis HLB i extreure'ls utilitzant diferents dissolvents successivament. S'ha estudiat el volum de dissolvent utilitzat per eluir els analits, l'ordre d'elució dels dissolvents, així com l'afinitat de cada família pels dissolvents utilitzats.
Aquest procediment s'ha aplicat primer a una mostra addició d'aigua miliQ i finalment a una mostra addició d'aigua de mar artificial per comprovar l'efecte matriu i estudiar el comportament dels analits en una matriu similar a el cas real de les mostres d'aigua de mar recollides durant la Barcelona Ocean World Race (OWR) (2014-2015).

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador
Broto Puig, Francesc 

Estudis

IQS SE - Màster en Química Analítica

Data

2020-09-16