Diseño y desarrollo inicial de una aplicación web en Shiny para la práctica docente del Diseño de Experimentos en sistemas multivariantes de la industria química

Autor/a

Lama García, Daniela

El present treball es centra en l’ensenyament de la planificació experimental com una metodologia efectiva per a la investigació seqüencial de qualsevol procés o sistema. No només interessa que els alumnes sàpiguen aplicar un determinat disseny experimental, sinó també que desenvolupin l’habilitat de proposar nous conjunts d’experiències sobre la base del coneixement prèviament adquirit del procés i a la comprensió de diferents tècniques de el disseny d’experiments. S’ha planejat el desenvolupament d’una eina que generi diferents dissenys experimentals i gràfiques que permetin a l’experimentador prendre decisions sobre les següents proves a realitzar, per tal d’identificar com influeixen les variables significants en la millora d’un procés del camp de la ciència i de l’enginyeria química. Per a això, aquest treball s’ha conduït cap a tres parts relacionades entre si: una investigació sobre la disponibilitat d’eines que responguin finalitat semblant; el plantejament d’uns casos d’estudi a ser resolts a través del disseny d’experiments; i el disseny, tant visual com operatiu, d’un aplicatiu web que sigui programable amb el paquet Shiny del programari estadístic R. La metodologia es divideix, per a cadascuna de les parts, en una sèrie de passos a seguir per complir amb: una recerca de paquets actuals de R i aplicacions en Shiny relacionats amb el disseny d’experiments; una adaptació d’un problema de la literatura i d’un problema simulat amb el simulador industrial AspenPlus; i planejar tant l’esbós de la interfície gràfica com els algoritmes del servidor per obtenir un dashboard. Amb la realització d’aquest treball, s’obté, finalment, el desenvolupament inicial d’un dashboard programat amb Shiny que genera matrius ortogonals de Taguchi (mètode àmpliament versàtil per a la planificació experimental) a partir de la informació proporcionada per l’usuari i adaptat a qualsevol cas d’estudi.

 

Director/a

Fernández Ruano, Laura
Serrano Molinero, Vanessa

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-09-07