Disseny d'un preparat enzimàtic industrial comercial: activitats enzimàtiques, formulació, estabilitat i aplicacions

Autor/a

Bagot Alcaraz, Meritxell 

Abstract

En aquest treball de fi de grau s’ha analitzat i contratipat el producte anomenat Benchmark, un complex multienzimàtic d’un productor d’enzims europeu obtingut per fermentació fúngica sòlida del microorganisme Aspergillus aculeatus. Aquest enzim té com a principal aplicació facilitar la clarificació del most de raïm. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han elaborat tres formulacions a partir de les matèries primeres de la llibreria privada de Biocon. Per comparar els diferents candidats amb l’enzim a contratipar, s’han analitzat les activitats enzimàtiques destacables que expressa el microorganisme. Les formulacions enzimàtiques elaborades assoleixen la major part dels valors objectiu de totes les activitats identificades. Destaquen, entre d’altres, les activitats pectinolítiques principals poligalacturonasa (>913 U/g), pectin estearasa (>547 U/g) i pectin liasa (>30 U/g). També s’han avaluat el rendiment i l’eficiència en un cas real de clarificació de most de raïm macerat i sense macerar. Els paràmetres més destacables que permeten aquesta avaluació son el volum clarificat, la terbolesa, el color i el grau de despectinització. Les formulacions i el Benchmark tenen eficiències equivalents: el percentatge de volum clarificat de les mostres és de fins a un 85%; la terbolesa disminueix des de 700-800 NTU fins a 10-15 NTU en 21h; la coloració vermella assolint valors entre 32-38% en clarificats macerats i d’entre 13-17% en els que no ho estan.

 

Director/a

Abad Sánchez, Sergi
Planas Sauter, Antoni  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-20