Emplazamiento de un parque eólico off-shore en España

Autor/a

Rodés Puig, Adriana

Abstract

El present projecte consisteix en dissenyar un parc eòlic off-shore (o marí) en un lloc apte de la costa espanyola. Per a això, en primer lloc, es realitza una anàlisi del context històric de l'aprofitament de vent com a font d'energia, així com un estudi de la situació actual de l'energia eòlica a nivell internacional i nacional.
A continuació, es realitza una anàlisi dels potencials llocs on es podria emplaçar el parc, seguit d'un estudi de les característiques climatològiques de la localització seleccionada. Amb això, es procedeix a efectuar una investigació dels models d'aerogeneradors de les principals empreses fabricants per tal de seleccionar aquell que millor s'adeqüi a l'emplaçament. Un cop conegut el comportament teòric de parc, es porta a terme una anàlisi de la viabilitat econòmica del mateix mitjançant una sèrie de criteris que permeten afirmar si es tracta d'una instal·lació rendible o no.
Seguidament, es descriuen, d'una banda, els mètodes seguits amb l'objectiu de trobar la secció adequada del cable submarí i, d'altra banda, les funcions i components principals de la subestació elèctrica de la instal·lació. El següent pas consisteix a enumerar i descriure breument tots aquells elements dissenyats per protegir el parc, seguit de l'anàlisi dels impactes mediambientals vinculats amb la construcció, funcionament i desmantellament del parc eòlic off-shore.

 

Director/a

Rolán Blanco, Alejandro

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-05-07