Estudi de les rutes biosintètiques dels precursors de ramnolípids en microalgues

Autor/a

Möller Ribas, Eduard  

Abstract

Els ramnolípids són molècules d'interès pel seu potencial com biosurfactants, i per la seva ràpida biodegradabilitat en el medi ambient. La base d'aquest treball és contribuir a la creació d'un sistema heteròleg de producció de ramnolípids, ja que el sistema homòleg conegut és Pseudomonas aeruginosa, un bacteri patogen. S'escull la microalga Chlamydomonas reinhardtii per la seva capacitat de creixement i producció, però no disposa dels gens rhlA i rhlB que són els responsables de la síntesi de ramnolípids. A banda d'això tampoc es coneix del tot la biodisponibilitat dels precursors dels ramnolípids, i per tant, l'objectiu del treball consisteix a explorar bases de dades de seqüències i bibliogràfiques per trobar informació sobre la biodisponibilitat del precursor dTDP-L-ramnosa, en l'organisme C. reinhardtii. A causa de l'escassetat d'informació sobre C. reinhardtii, es busca informació sobre un organisme model de sistemes vegetals, Arabidopsis thaliana. Es busca informació en recursos bioinformàtics com bases de dades, eines de predicció de la localització subcel·lular, cercadors d'homòlegs i programes d'alineament de seqüències, amb la intenció de trobar si els enzims que generen el metabòlit d'interès són presents i en cas afirmatiu, en quina part de la cèl·lula. Es comparen les seqüències homòlogues de la ruta de la biosíntesi de la dTDP-L-ramnosa d'altres organismes vegetals i organismes relacionats amb la ruta, i es troba que hi ha uns residus importants ben conservats que en uns enzims de C. reinhardtii també són presents, per tant, hi ha indicis que C. reinhardtii està preparada per a la biosíntesi de la dTDP-l-ramnosa.

 

Director/a

Leivar Rico, Pablo

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-08