International Marketing Plan for Biográ and Obrador Sorribas - Exploring new markets: France and Portugal

Autor/a

el Feghali, Caren
Heimbach, Denisse

Abstract

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar un pla de màrqueting internacional centrat en l’exportació dels productes més venuts de Biográ a dos nous mercats, França i Portugal. Per fer-ho i tenir èxit en els nous mercats, hem seguit una metodologia molt estructurada. En primer lloc, hem realitzat l’anàlisi interna de l’empresa per entendre més l’estructura, la història, els diferents processos, la cartera de productes, els preus, la tipologia de clients, el posicionament i els canals de distribució de l’empresa. Posteriorment, hem aconseguit realitzar l'anàlisi externa que ens ha donat una idea de la competència espanyola i mundial, a més dels diferents indicadors de l'entorn extern de cadascun dels dos països. Això ens va ajudar a decidir quin país i quina estratègia hauria de fer Biográ. Un cop acabats els dos capítols, vam fer dos anàlisis DAFO de Biográ, un a França i l’altre a Portugal, que ens van portar a definir els objectius de l’empresa i les tàctiques a seguir per aconseguir aquests objectius. Després d’aquest apartat, es va procedir a l’elaboració de la part de control i avaluació amb l’objectiu d’esbossar les accions necessàries per assolir cadascun dels objectius. Per tenir una millor visió general de l’empresa, vam procedir a una explicació detallada del pressupost de màrqueting, així com la visió financera que inclou la previsió de vendes i el càlcul del punt d’equilibri que es calcula pels costos fixos i variables amb finalment un gràfic de pèrdues i guanys per demostrar el compte de pèrdues i guanys final dels nous mercats. Aquest treball de recerca i anàlisi va donar lloc a la conclusió que Biográ entrarà als dos nous mercats; França i Portugal.

 

Director/a

Palau Saumell, Ramon 
 

Estudis

IQS SM - Master in International Marketing in a Digital Environment / International Marketing & Sales Management

Data

2020-06-02