La imagen pública de la química en Twitter

Autor/a

Guerris Larruy, Manuel  

Abstract

La imatge pública de la química s'ha estudiat mitjançant l'anàlisi de documents i enquestes. Twitter és una xarxa social d'abast mundial que, a diferència de les fonts anteriors, es basa en opinions breus i espontànies. L’objectiu d’aquest treball és identificar la percepció pública de la química dins aquesta xarxa, és a dir, el que explica, quins sentiments es perceben així com els usuaris més influents i les seves relacions. Per aconseguir els objetius anteriors, 256833 tweets recollits entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2015 que contenien les paraules "chemistry", "chemical" o "chem", es van depurar fins aconseguir 50725 tweets amb informació textual en anglès. Els tweets acceptats es van agrupar automàticament utilitzant el mètode spherical k-means. Els grups resultants van ser classificats segons sis temàtiques per 18 experts en química. Les predominants van ser l'entorn educatiu, relacionada amb les activitats i tasques de cursos de química, i l'activitat humana, referida a fets i notícies sobre la indústria química. La temàtica coneixement científic, relativa a la comunicació dels coneixements de química, només va representar un petit percentatge dels tweets. Es van classificar els tweets de les temàtiques més rellevants en base als seus valors de sentiment i es van obtenir percepcions més positives que negatives. No obstant, l'anàlisi dels wordclouds de unigrames i bigrames va revelar una presència notable de termes relacionats amb la quimiofobia en la temàtica activitat humana, tant en els tweets classificats positius com en els negatius, així com elements específics dels cursos de química percebuts negativament en la temàtica entorn educatiu. L'anàlisi dels usuaris i les seves relacions va mostrar que aquells més rellevants no es corresponen amb els presumiblement més influents, empreses i societats científiques, en el món de la química. Les empreses i societats científiques empren Twitter com a canal de notícies i publicitat sense un fi educatiu aparent sobre les virtuts i beneficis de la química. Per a finalitzar, destacar que, durant aquest estudi, s'ha detectat l'existència d'una imatge pública de la química en Twitter centrada en les temàtiques d'entorn acadèmic i activitat humana, amb una certa presència de quimiofòbia però amb el predomini de sentiments positius.

TDX

 

Director/a

Cuadros Margarit, Jordi
González Sabaté, Lucinio  

Departament

IQS SE - Mètodes Quantitatius

Data de defensa

2021-09-28