Bases de dades i altres recursos

C

La Central d'Informació Econòmico-Financera de les Administracions Públiques d'Espanya proveeix amb caràcter públic la informació sobre l'activitat econòmico-financera de les diferents Administracions Públiques, d'acord amb el previst a l'Article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Ofereix accés a la informació estructurada en categories i també permet realitzar cerques per administració+matèria+període temporal. Les dades es poden descarregar en diferents formats (.xls, .csv) i els gràfics en format d'imatge.

Accés obert

 

 

 

 

Management

A la pàgina de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) es poden consultar diferents informacions de registres oficials: informació d'entitats, emissions, admission i opa, empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit, d'emissió, de capital-risc i moltes altres informacions d'interés per al mercat de valors.

Accés obert

 

 

 

 

Management