Bases de dades i altres recursos

Bases de dades i altres recursos

Selecciona l'inicial de la base de dades que vulguis consultar (A-Z), o bé, filtra segons la categoria (Engineering, Management o Multidisciplinar).

L'accés pot variar segons la base de dades o recurs: accés obert, per reconeixement d'IP a través de la xarxa IQS (accés Campus IQS) o mitjançant usuari/contrasenya.

    Accés obert     Accés Campus IQS     Sol·licitar usuari/contrasenya a Biblioteca

 

A

Aranzadi és una base de dades de legislació i jurisprudència propietat de l'editorial Thomson Reuters que s'actualitza diàriament i que ofereix legislació de tots els àmbits.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Management

B

Business Source Premier és una base de dades propietat d'EBSCO que proporciona accés al text complet de més de 1.200 revistes acadèmiques i d'investigació sobre temes d'economia, empresa, comptabilitat o banca, entre d'altres.   

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manual d'ús

 

Management

C

La Central d'Informació Econòmico-Financera de les Administracions Públiques d'Espanya proveeix amb caràcter públic la informació sobre l'activitat econòmico-financera de les diferents Administracions Públiques, d'acord amb el previst a l'Article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Ofereix accés a la informació estructurada en categories i també permet realitzar cerques per administració+matèria+període temporal. Les dades es poden descarregar en diferents formats (.xls, .csv) i els gràfics en format d'imatge.

Accés obert

 

 

 

 

Management

A la pàgina de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) es poden consultar diferents informacions de registres oficials: informació d'entitats, emissions, admission i opa, empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit, d'emissió, de capital-risc i moltes altres informacions d'interés per al mercat de valors.

Accés obert

 

 

 

 

Management

E

Econlit és una base de dades produïda per la American Economic Association. Permet accedir a les referències bibliogràfiques i resums d'articles de més de 550 revistes, així com monografies, tesis, working papers,... de l'àmbit de l'economia i l'empresa.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Management

I

Ideas és una base de dades de temàtica econòmica que indexa més de 2.900.000 articles d'investigació, i gran part a text complet. 

Accés obert

 

 

 

 

Management

INEbase és el sistema que utilitza l'Instituto Nacional de Estadística per l'emmagatzematge de la informació estadística a internet. Conté tota la informació que l'INE produeix en formats electrònics.

Accés obert

 

 

 

 

Management

ITC és una base de dades de comerç internacional que proporciona accés a Trade Map (estadístiques mensuals, trimestrals o anuals, tendències i indicadors de fludes de comerç internacional...); Market Access Map (aranzels, indicadors de protecció i simulacions d'aranzels...); Investment Map (inversió directa estrangera (IDE), comerç, accés a mercat i dades de filials estrangeres per preparar estratègies de promoció de IDE...); Standards Map (accés a informació comprensiva en estàndards privats per augmentar les oportunitats per la producció i intercanvi comercial sostenible).

Accés obert

 

 

 

 

Management

K

Knoema és una font molt completa de dades d'intel·ligència empresarial global del món. Conté més de 3,3b de sèries temporals publicades per més de 1,4k de fonts oficials. Presenta les dades de moltes maneres diferents, fent servir la intel·ligència artificial i serveix per l'ajuda a la presa de decisions de les organitzacions. Permet la visualització de la informació, però l'exportació de diverses d'aquestes dades està limitada a les versions de pagament.

Accés obert

 

 

 

 

Management

L

Francis Lefebvre permet la consulta online del Memento Contable (anàlisi del PGC per a PYMES i microempreses, consultes de l'ICAC, etc.), Memento Social (informació laboral i de la Seguretat Social i normativa vigent) i Memento Fiscal (novetats i reformes legislatives), tots ells actualitzats setmanalment amb les últimes novetats normatives, doctrinals i jurisprudència que s'hagin aprovat al llarg de l'any. 

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Management

M

Market Access Database (MADB) és una base de dades depenent de la Comissió Europea que dona informació a les empreses que exporten des de la UE sobre les condicions d'importació en els mercats dels països en desenvolupament. Ofereix informació sobre drets i impostos sobre les importacions de productes a determinats països, procediments i documents necessaris per al despatx de duanes al país associat, estadístiques sobre les fluctuacions del comerç de mercancies entre els països de la UE i els països que no pertanyen a la UE, barreres comercials que afecten a les seves exportacions, mesures de seguretat alimantària/salut animal/salut vegetal, acords preferencials i normes d'origen, serveis per a les PIMES i informació comercial del país.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Market Analysis Tools - ITC és una base de dades de comerç internacional que proporciona accés a Trade Map (estadístiques mensuals, trimestrals o anuals, tendències i indicadors de fluxe de comerç internacional,...); Market Access Map (aranzels, indicadors de protecció i simulacions d'aranzels...); Investment Map (inversió directa extrangera (IDE), comerç, accés a mercat i dades de filials estrangeres per preparar estratègies de promoció de IDE...); Standards Map (accés a informació comprensiva en estàndards privats per augmentar les oportunitats per a la producció i intercanvi comercial sostenible).

Accés obert

 

 

 

 

Management

O

Oapen és una fundació sense ànim de lucre dedicada a la publicació en accés obert de llibres acadèmics. OAPEN proporciona una plataforma per a la difusió del text complet de llibres, principalment de l'àrea de les humanitats i ciències socials. Conté aproximandament 2.000 llibres europeus en accés obert, de diverses temàtiques i amb predomini de la llengua anglesa.

Accés obert

 

 

 

 

Management

P

Passport Euromonitor és una base de dades especialitzada en estudis de mercat, que proporciona una anàlisi estratègica sobre indústries, països, consumidors i empreses. Proporciona una visió global de la indústria i el panorama econòmic de més de 200 països i 1.150 ciutats.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

La primera vegada que s'accedeixi al recurs, després de la validació URL, cal donar una sèrie de dades per finalitzar el registre.

Manuals d'ús

 

Management

R

Refinitiv Eikon és una base de dades que proporciona informació sobre els mercats financers, donant accés a dades, informació i noticies en temps real per permetre el seu anàlisi.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Management

RePEc (Research Papers in Economics) és un projecte de col·laboració de centenes de voluntaris a 102 països per a millorar la difusió de les recerques en economia i ciències afins.El nucli del projecte és una base de dades bibliogràfica descentralitzada de documents de treball, articles de revistes, llibres, capítols de llibres i components de programes informàtics, tot mantingut per voluntaris. Les dades reunides s'utilitzen després a diversos serveis que ofereixen les metadades reunides als usuaris, o les milloren.

Fins ara, més de 2.000 arixus de 102 països han aportat uns 3 milions d'articles de recerca de 3.500 revistes i 5.000 sèries de documents de treball. Mes de 57.000 autors s'han registrat i se serveixen 75.000 suscripcions per correu electrònic cada setmana.

Accés obert

 

 

 

 

Management

S

SABI és una eina que permet recuperar de manera senzilla i ràpida la informació general i comptes anuals de més de 1,25 milions d'empreses espanyoles i més de 500.000 portugueses. Conté informació econòmica i financera de més de 550.000 empreses espanyoles i més de 67.000 empreses portugueses. Les dades recollides són dels últims 10 anys.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manuals d'ús

 

Management

Sales & Marketing Source és una base de dades propietat d'EBSCO que proporciona suport als professionales de vendes i del màrqueting .Inclou articles d'una gran varietat d'indústries i proporciona informació sobre les millors pràctiques de la disciplina

Pagament-Accés dins del campus

Acceso campus IQS

 

 

 

 

Management

Social Science Research Network (SSNR) és una base de dades cooperativa de més de 250.000 autors que permet una ràpida difusió de la producció científica a l'àrea de l'economia i les ciències socials. Conté més de 450.000 articles a text complet. 

Accés obert

 

 

 

 

Management

U

UNCTADstat és una base de dades estadístics mundial creada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) que ofrereix una àmplia cobertura de temes amb les tendències econòmiques, les entrades i sortides d'inversió estrangera directa (IED), les existències, la població, els preus dels productes bàsics i molts altres. La informació es pot presentar en forma de gràfic o taula i es pot exportar fàcilment en diversos formats d'arxiu.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Al web oficial de la Unió Europea existeix un apartat específic que ofereix una visió general de les publicacions, informes, estadístiques i biblioteques de la UE. Permet l'accés al registre de documents de les institucions de la UE on es troben tots els documents oficials de la UE.

Accés obert

 

 

 

 

Management

W

El Banc de dades (DataBank) del Banc Mundial és una eina d'anàlisi i visualització que conté col·leccions de dades de sèries cronològiques sobre diversos temes. Es poden crear consultes; generar quadres, gràfics i mapes; i guardar-los, incrustar-los i compartir-los. També és possible la consulta de microdades (dades de mostreig), moltes de lliure accés, i informació pròpia sobre el Banc Mundial.

Accés obert

 

 

 

 

Management

L'Organització Mundial del Comerç posa a l'abast del públic gran quantitat de documents oficials dels Consells i Comitès de l'OMC, així com diverses altres fonts d'informació, com bases de dades (gran quantitat d'elles d'accés lliure), estadístiques comercials, investigacions econòmiques, publicacions de l'OMC, vídeos, arxius d'àudio, fotografies i textos jurídics (el conjunt dels acords de l'OMC que constitueixen col·lectivament el marc jurídic de l'Organització).

Accés obert

 

 

 

 

Management